Salgs- og leveringsbetingelser

- for levering og montering av glass, fasadeelementer, rekkverk og andre produkter.

1. Innledning

Disse Salgs- og leveringsbetingelser gjelder mellom Kjøper og H-fasader  AS (Leverandør), som en del av avtalen mellom partene, for levering og montering av glass,  fasadeelementer, glassrekkverk og andre produkter. Kjøper plikter å gjøre seg kjent med disse Salgs- og leverings­betingelser.

For produktleveranser gjøres disse iht. NS 8409, og for leveranser som inkluderer montasje iht. NS 8416, med mindre disse salgs- og leveringsbetingelsene har avvikende bestemmelser, eller det er avtalt andre betingelser i kontraktsdokument. Dersom det foreligger produktgarantier, gjelder disse for garantikrav.

Ved forbruker­kjøp gjelder i tillegg de ufravikelige reglene i forbrukerkjøpsloven, og evt. håndverker­tjenesteloven.


2. Kontraktsdokumentene

Partene kan skriftlig avtale avvik fra de generelle Salgs- og leverings­betingelser, i et eller flere av de kontraktsdokumenter som er listet opp i pkt. 2.1-2.7. Ved evt. motstrid mellom disse dokumentene gjelder følgende rangordning:

2.1 Kontraktsdokument for det spesifikke prosjektet.

2.2 Den forretningsmessige kontrakten mellom Leverandør og Kjøper, med prisliste.

2.3 Endringsbekreftelse.

2.4 Ordrebekreftelse fra Leverandør.

2.5 De generelle Salgs- og leverings­betingelsene.

2.6 Kjøpers skriftlige bestilling.

2.7 Leverandørs skriftlige tilbud.


3. Leveransen

3.1 Produktkvalitet

Varen skal på leveringstidspunktet ha de egenskaper som fremgår av kontrakts­dokumentene angitt i pkt. 2.1-2.7.

Varen skal dessuten være i samsvar med de offentligrettslige krav som fremgår av gjeldende lover og forskrifter. Farge­nyanser kan forekomme. Dersom ikke annet er presisert, er varene produsert etter Kjøpers oppgitte spesifikasjoner.

For glass og fasade-elementers generelle kvalitetskrav henvises til Glass & Fasadeforbundets informasjon om kvalitet og egenskaper (www.glassportal.no , «Fakta om glass» og «Fakta om fasadeelementer»)

Alle produktopplysninger, som tekniske spesifikasjoner, bruksområder, egnethet til et formål m.v. samt priser som fremkommer i Leverandørs informasjonsmateriell, er kun bindende for Leverandør når disse entydig er skriftlig inntatt i kontraktsdokumentet for det spesifikke prosjektet eller ordrebekreftelsen. Tilsvarende gjelder for opplysninger og råd som Leverandøren gir.

3.2 Montering

For kjøp som omfatter montering gjelder følgende:

Varene skal monteres i henhold til det som fremgår av kontrakts dokument for det spesifikke prosjektet og/eller ordrebekreftelsen.

Rengjøring, fjerning av merkelapper, pussing av glass inngår ikke.

Kjøper er ansvarlig for at Leverandøren får adkomst til monteringsstedet. Ved montering på byggeplass, skal Leverandøren ha kostnadsfri tilgang til bygge strøm, lys, spise/WC-brakke og tilstrekkelig plass for lagring samt låsbar bod. Bygningselementer som skal tilknyttes Leverandørens varer/ konstruksjoner, må være klargjort og frie for forskaling, spiker, betongknaster, snø, is osv.

Hvis fugemasse/fugearbeider er inkludert, omfatter dette en fugebredde på inntil 15 mm. Større fugebredde, vil faktureres som tillegg. 


4. Bestilling - ordrebekreftelse

Alle bestillinger skal være skriftlige og ordrebekreftes.

Dersom ikke annet er skriftlig avtalt, er også elektronisk bestilling og bestilling pr. e-post å betrakte som skriftlig. Hvis ikke alle spesifikasjoner og detaljer er avklart ved tilbuds-/bestillingstidspunktet, eller disse endres, må det påregnes endret leverings­tidspunkt. Hvis leveringstid er oppgitt i forhold til bestillingsdato, regnes leveringstid fra det tidspunktet alle spesifikasjoner og detaljer er avklart. Kjøper plikter å gjennomgå ordrebekreftelsen, og evt. reklamere innen neste virkedag etter at denne er mottatt. I motsatt fall er ordrebekreftelsen endelig.


5. Priser

Varen skal leveres i henhold til den pris som fremkommer av kontraktsdokumentet for det spesifikke prosjektet, partenes forretnings­messige avtale, ordrebekreftelsen eller Leverandørens til enhver tid gjeldende prisliste.

 Kostnader til transport, kran, heis, stilasjer,  sugeaggregat ol faktureres som tillegg, med mindre noe annet er avtalt i kontraktsdokument for det spesifikke prosjektet eller ordrebekreftelsen.

 Med mindre andre annet er avtalt, er alle priser gitt i norske kroner, eksklusive merverdiavgift og andre offentlige avgifter og bransjemessige avgifter, samt transportkostnader.

 Priser og betingelser i tilbud er bindende til angitt tidspunkt (dato), eller hvis ikke annet er angitt, i 2 måneder fra tilbudsdato. Tilbudet faller bort dersom ikke komplett, skriftlig bestilling er mottatt innen utløpet av fristen.

 Hvis ikke alle spesifikasjoner og detaljer er avklart ved tilbuds-/bestillingstidspunktet, eller disse endres, må det påregnes prisendringer. Tilsvarende gjelder i forhold til øvrige kontrakts­dokumenter, jf. pkt. 2.

 Hvis Leverandøren har gitt priser og betingelser for levering i en avtalt leveringsperiode, står Leverandør fritt til å endre priser og betingelser for levering etter utløpet av den avtalte leveringsperioden.

 Priser kan endres umiddelbart ved prisstigning på materialkjøp og ved valutaendringer.


6. Levering

Levering uten montering, transport mm:

Varen skal leveres / hentes på det sted og det tidspunkt som fremgår av kontraktsdokumentet for det spesifikke prosjektet eller ordre­bekreftelsen. Dersom ikke annet er avtalt, leveres varene EX WORKS Leverandørens avdeling, oppgitt i ordrebekreftelsen, INCOTERMS 2000.

Levering med transport, kran, sugeaggregat ol:

Dersom partene avtaler at Leverandøren skal forestå transport, stille med kran, sugeaggregat ol, skjer levering / opphører Leverandørens ansvar når varen er plassert på avtalt sted.

Levering med montering:

Dersom partene avtaler at Leverandøren skal forestå montering, skjer levering / opphører Leverandørens ansvar og risikoen går over på kjøper når varen er montert.

Dette gjelder uavhengig av om det avholdes befaring, registreringsforretning eller overtagelsesforretning. Hvis monteringen blir forsinket pga Kjøpers forhold, gjelder pkt. 7 vedr. Leverandørens rett til å kreve økt vederlag.

Endring av avtalt leveringstidspunkt:

Det avtalte leveringstidspunktet kan endres dersom:

6.1 Partene blir enige om endringer, jf. pkt. 7.

6.2 Kjøper ikke yter nødvendig medvirkning eller oppfyller sitt ansvar. Dette kan for eksempel gjelde ved mangelfulle/forsinkede opplysninger som skal danne grunnlag for produksjon eller levering samt forsinket levering av materiell, som Kjøper er ansvarlig for.

6.3 Leverandør rammes av en hindring utenfor hans kontroll, som han ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletidspunktet eller å unngå eller overvinne følgene av. Dette kan for eksempel være uforutsette forsinkelser fra underleverandører, produksjonshavari, transportbrekkasje eller force majeure.


7. Endringer

Kjøper har ingen ubetinget rett til å få utsatt leveringstidspunkt, endre eller avbestille hele eller deler av leveransen. En evt. aksept av avbestilling kan kun skje mot erstatning av Leverandørens tap.

Alle anmodninger om endringer skal fremsettes skriftlig i rimelig tid før avtalt levering. Ved endringsanmodninger skal Kjøper gi nøyaktig informasjon om den endring/de endringer som ønskes.

Leverandøren har rett til å kreve økt vederlag ved endringer, herunder en økning i enhetspriser. Dette gjelder også ved forsinkelser eller manglende medvirkning som skyldes Kjøper eller forhold han er ansvarlig for. Er varen produsert eller klargjort på Leverandørenes lager, vil Kjøper bli belastet lagerleie og øvrige kostnader som påløper pga forsinket levering. Hvis Leverandøren som følge av Kjøpers forhold må betale forsinkelses-/ avbestillings­erstatning til sin under­leverandør, er Kjøper ansvarlig for dette.

Leverandør skal så snart som mulig etter å ha mottatt en endringsanmodning, informere om hvorvidt endringsanmodningen kan etterkommes, og hva det medfører med hensyn til endringer i pris, leveringstid og andre forhold. Hvis Kjøper ønsker å gjennomføre endringen, skal Leverandøren bekrefte endringen.


8. Undersøkelsesplikt og evt. befaring

Kjøper plikter å undersøke varen straks den er levert. Under­søkelsen skal omfatte levert kvantum og kvalitet, herunder eventuelle synlige skader.

I den grad det er mulig, skal mangler dokumenteres.  Eventuelle anmerkninger skal påføres fraktdokumentet.

Ved større leveranser og alle leveranser som omfatter montering, kan Leverandøren kreve at Kjøper kvitterer for at varen er i henhold til avtalen, evt. at det gjennomføres befaring. Leverandøren skal i så fall innkalle Kjøper til befaring i rimelig tid. Kjøper har plikt til å møte ved befaringen, men hvis han ikke møter kan Leverandøren gjennomføre befaringen alene.

Det skal føres protokoll fra befaringen, som skal angi hvem som er tilstede, evt. Mangler som påvises og frist for utbedring.


9. Mangler

9.1 Det foreligger en mangel dersom varen og evt. monteringen (hvis leveransen omfatter montering), ikke har den kvalitet Kjøper har krav på etter avtalen, under forutsetning av at påkrevd service og vedlikehold er gjennomført.

9.2 Ifbm. vedlikehold av produktene så forplikter kjøper seg  å sette seg inn i FDV, teknisk dokumentasjon og andre relevante dokumenter. Kjøpers reklamasjonsrett kan bortfalle om bruk og vedlikehold ikke er fulgt i henhold til dokumentene, eller kjøper ikke har håndtert varen i samsvar med normer og retningslinjer i henhold til bransjestandard og anbefalninger.

 9.3 Kjøperen taper sin rett til å gjøre mangelen gjeldende dersom han ikke reklamerer skriftlig innen rimelig tid, og senest 8 virkedager, etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget den. I de tilfeller det avholdes befaring, plikter Kjøper å melde fra om mangler han har eller burde ha oppdaget i løpet av befaringen, jf. Pkt. 8.

Reklamerer ikke Kjøperen innen 12 måneder etter levering/avholdt befaring, kan han uansett ikke senere gjøre mangelen gjeldende.

Reklamasjonen skal fremsettes skriftlig og på Leverandørens reklamasjonsskjema. Kjøper plikter å bistå Leverandøren i reklamasjons­håndteringen.

9.4 Ved mangler plikter Leverandøren, etter Leverandørens valg, å rette mangelen kostnadsfritt eller levere ny vare til det opprinnelige leverings­stedet. Demontering/ montering og transport omfattes kun hvis Leverandøren også har forestått monteringen, og bare hvis kostnadene ikke vil bli uforholdsmessig store i forhold til det som oppnås. Kjøper har ikke rett til å få dekket sine utbedringskostnader, uten at dette er skriftlig forhåndsakseptert av Leverandøren.

Levert beslag, låskasser ol anses kun som en mangel dersom Leverandøren får aksept for reklamasjon hos sin underleverandør. Dette innebærer at Kjøper ved slike reklamasjoner blir fakturert, for så eventuelt senere å få tilsendt kreditnota hvis Leverandøren får kreditnota fra sin underleverandør. Ved slike mangler må Kjøper uansett selv dekke transport og demontering/montering.

Selv om Leverandøren har forestått monteringen, er han ikke under noen omstendighet ansvarlig for skader, som riper, bulker, overflateskader, glassbrekkasje el. som skjer under eller etter montasjen og ikke skyldes Leverandøren eller hans under-leverandører. Skade/endringsbehov som skyldes setninger i bygget eller bygge-materialet levert av andre, ligger også utenfor Leverandørens ansvar.

Kjøperen kan bare heve og/eller kreve erstatning som følge av mangler, dersom Leverandøren har utvist grov uaktsomhet (skyld) eller forsett. I så fall er erstatningen begrenset til kostnaden ved å levere ny vare, og demontering/montering såfremt Leverandøren også har forestått monteringen.

Leverandøren har intet ansvar for mangler utover det som er foreskrevet i Punkt 9. Dette gjelder ethvert tap mangelen måtte forårsake, som for eksempel driftstap, tapt fortjeneste og andre økonomiske konsekvenstap.

Hvis Leverandøren foretar undersøkelser eller utbedringer av forhold som viser seg ikke å utgjøre en mangel, vil Kjøper bli fakturert i henhold til Leverandørens prisliste og medgått tid.

CE-merkede produkter, herunder brann­sertifiserte produkter, er produsert og kontrollert etter særlige retningslinjer som Leverandøren er bundet av. Kjøper er ansvarlig for korrekt håndtering og montering basert på foreliggende retningslinjer og dokumentasjon og/eller kvalifisert bedømming av løsning. Dersom Leverandøren eller hans under-leverandører mister retten til å produsere, selge og montere brannsertifiserte eller øvrige CE-merkede produkter fordi Kjøper eller hans kunder/sluttkunder har begått feil ved montering, glassing og eller annet, er Kjøper fullt ut erstatningsansvarlig for det direkte og indirekte tap, herunder tapt fortjeneste, Leverandøren lider som følge av dette.

For garantikrav gjelder de vilkår som fremgår av evt. garantier.


10. Forsinket levering

Dersom Leverandøren blir klar over at levering ikke kan skje til avtalt tid, skal Kjøper underrettes umiddelbart. Leverandøren skal dessuten, dersom det er mulig, samtidig angi ny leveringsdato.

Kjøperen taper sin rett til å gjøre gjeldende krav etter en forsinkelse dersom han ikke reklamerer skriftlig innen rimelig tid, og senest 8 virkedager, etter at forsinkelse er varslet. 

Kjøper kan ved forsinkelse heve kjøpet dersom hans formål med kjøpet blir vesentlig forfeilet, og forsinkelsen varer mer enn 60 virkedager. 

Kjøperen kan bare kreve erstatning som følge av forsinkelse, dersom Leverandøren har utvist grov uaktsomhet (skyld) eller forsett. Leverandøren har intet ansvar for forsinkelser utover det som er foreskrevet i

Punkt 10. Dette gjelder ethvert tap forsinkelsen måtte forårsake, som for eksempel driftstap, tapt fortjeneste og andre økonomiske konsekvenstap. Denne begrensning av selgers ansvar gjelder ikke dersom han har utvist grov uaktsomhet.


11. Underleverandører

Leverandøren er berettiget til å benytte underleverandører.


12. Direkte krav, regress

Leverandøren har regressrett overfor Kjøper for eventuelle krav fra Kjøpers sluttkunde, som Leverandøren i henhold til avtalen mellom Kjøper og Leverandør ikke er ansvarlig for.

Leverandøren også har regressrett overfor Kjøper for eventuelle direktekrav fra skadelidte etter produkt­ansvars­loven.

Leverandøren skal underrette Kjøper i rimelig tid før krav fra Kjøpers sluttkunde eller skadelidte etterkommes.


13. Betaling, salgspant mm

Med mindre annet er avtalt, faktureres varen ved levering. Evt. montering faktureres løpende etter hvert som utførelsen skjer. Betalingsbetingelser er netto pr 10 dager.

Etter forfall påløper rente i henhold til den til enhver tid gjeldende morarente på det forfalte beløp.